Fra nyttår 2013 startet vi å lage våre ventilasjonsaggregater med nytt kabinett. Dette førte til at vi har skiftet navn fra Hybra Modlair til Hybra Modul a. Det nye kabinettet er bygget opp på samme lest som tidligere med moduler og samme innvendige mål. Den største forskjellen er tykkelsen som øker fra 25 mm til 35 mm, grunner er for å tilfredsstille de kravene i NS-EN 1886. Dette er nok de første aggregatene som leveres i Norge med kuldebro fritt kabinett og som klarer kravet til T2/TB2.

Etter 1. september 2013 vil det være lovpålagt for eiere og operatører av kuldeanlegg og varmepumper, å følge F-gassforordningen (EF) 842/2006. 

Dette innebærer at eier må utføre regelmessig lekkasjekontroll, føre servicelogg og kuldemedieregnskap på hvert anlegg, samt kun benytte F-gass godkjente firmaer til å gjøre inngrep i kuldeanlegget.

F-gass er:

Det finnes mange kombinasjoner av kuldemedium med fluorholdige substanser, men blant de mest anvendte er eksempelvis R134a, R404A, R407A, R407C, R410A og R507.

Lekkasjekontroll og loggbok:

Det påhviler anleggseier/operatør av slikt utstyr å få utført lekkasjekontroll. Eiere /operatører av anl./utstyr skal kunne bekrefte at disse er kontrollert for lekkasjer av sertifisert personell:

1. Utstyr som inneholder 3 kg eller mer fluorholdig drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer

     minst hvert år (hver 12.måned). Dette gjelder ikke utstyr med hermetisk lukkede systemer

     som er merket som dette og inneholder mindre enn 6 kg fluorholdig drivhusgass.

2. Utstyr som inneholder 30 kg eller mer fluorholdig drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer

     minst hvert halvår (hver 6.måned).

3. Utstyr som inneholder 300 kg eller mer fluorholdig drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer

     minst hver 3.måned.

4. Utstyret skal etterkontrolleres for lekkasje innen 1 måned etter at det er blitt utbedret en

     lekkasje, for å sikre at reparasjonen har vært effektiv.

5.  Alle kontrollene må føres i egen loggbok for anlegget. 

 

Kuldemedieregnskap:

For alle anlegg over 3 kg skal det føres et regnskap over hvem som har fylt kuldemedium, når, hvor og hvorfor. Dette regnskapet skal ligge tilgjengelig for neste serviceteknikker. 

Denne plikten er pålagt eieren, eller den eieren har utpekt som drifts/ operatør ansvarlig. 

Det er viktig å være oppmerksom på at det kun er fagpersoner med F-gass sertifikat i kategori I, som kan fylle på eller tappe av kuldemedium. 

 

Mer om regelverket kan du lese på:

http://www.returgass.no/Hovedmeny/F-gass forordningen.aspx

 

Denne lovpålagte F-gass forordringen vil også få betydning for allerede eksisterende serviceavtaler. Det utføres for tiden en gjennomgang av disse for å kartlegge omfanget. Vi vil ta videre kontakt når dette er utført.