Forskrift om ozonreduserende stoffer ble fastsatt av Miljøverndepartementet 20.desember 2002. Forskriften sitt formål er å hindre utslipp av stoffer som fører til nedbrytning av ozonlaget i stratosfæren. All import av ozonnedbrytende stoffer stanses innen 2010. Dette er en vesentlig

Viktig melding til våre kunder med R-22 anlegg

Forskrift om ozonreduserende stoffer ble fastsatt av Miljøverndepartementet 20.desember 2002. Forskriften sitt formål er å hindre utslipp av stoffer som fører til nedbrytning av ozonlaget i stratosfæren. All import av ozonnedbrytende stoffer stanses innen 2010. Dette er en vesentlig raskere utfasingsplan enn forpliktelsene i Montrealprotokollen, den internasjonale avtalen om vern av ozonlaget. Forskriften med kommentar finnes under http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20040601-0922.html#6-3

De såkalte KFK kuldemediene ble omfattet av importforbud pr 1.januar i 1995. Nå står HKFK mediene (HKFK 22 eller R-22) for tur.

Forskriften har trinnvis satt forbud mot anvendelse av HKFK på ulike bruksområder, herunder kulde, klima og varmepumpeanlegg. Svært mange anlegg går fortsatt på R-22. En god del anleggseiere har valgt å ikke gå over til f eks HFK-baserte løsninger, først og fremst på grunn av de meget høye offentlige avgiftene på fluorerte kuldemedier. Man har med andre ord valgt å beholde og drifte R-22 anleggene lengst mulig og derved skjøvet problemet foran seg. For en god del øvrige R-22 anleggseiere er det påregnelig at de nært forestående datoene for forskriftens import og bruksforbud mht HKFK, kommer overraskende.

Forskriften slår fast i Kapitel 4, § 4-2, HKFK i klimaanlegg og varmepumper (sitat):

  • Forbudet i § 2-1 mot bruk av HKFK gjelder ikke for etterfylling eller vedlikehold av kulde- og klimaanlegg. som er lovlig produsert, importert, omsatt og installert i forhold til tidligere reguleringer.
  • Fra 1.januar 2010 er det likevel forbudt å bruke ny HKFK til etterfylling eller vedlikehold av slike kulde- og klimaanlegg.
  • Fra 1.januar 2015 er også etterfylling eller vedlikehold med bruk eller gjenvunnet HKFK forbudt.

EU holder fortiden på med å revidere sitt eget regelverk for ozonreduserende stoffer. Via EØS avtalen er også Norge forpliktet til å følge disse bestemmelsene som kan komme til å regulere/legge begrensninger på omsetningen av brukt/renset R-22. Det er påregnelig at dette regelverket blir kjent i løpet av 2009. Deretter har man kun en periode på 5 år på seg til å finne frem til alternative anleggsløsninger. Kunder med R-22 anlegg anbefales derfor på det sterkeste om snarest å ta konsekvensene av regelverket ved å forberede en plan for konvertering eller avvikling av slike anlegg. 5 år er i en slik sammenheng en svært kort periode. Bransjen ser for seg en betydelig pågang med oppdragsmengde som helst bør spres over tid av hensyn til våre kunder. Vi oppfordrer til at våre kunder kontakter oss for råd og veiledning.

Med vennlig hilsen

Randem & Hübert AS